Skip to content
Word lid

Het openbaar ministerie heeft besloten om Jos van Wijk en Petra de Jong, oud-bestuursleden van de CLW, te vervolgen wegens de verdenking van deelneming aan een criminele organisatie, gericht op verstrekking van laatstewilmiddelen en/of hulp bij zelfdoding. De zaken tegen de overige oud-bestuursleden zijn geseponeerd.

“Dit is teleurstellend, en criminaliseert ten onrechte diegenen die zich inzetten voor zelfbeschikking over het eigen levenseinde”, zegt huidig CLW-voorzitter Rob van Doorn. “De CLW ziet evenwel met vertrouwen uit naar het verdere proces, en verwelkomt juist de kans om te laten zien dat wordt gestreefd naar een veilig, humaan laatstewilmiddel binnen de kaders van de wet. Dat was, is en blijft immers ons doel.”

Tim Vis en Emile van Reydt, de advocaten van de CLW: “Het is goed nieuws dat het openbaar ministerie voor drie van de oud-bestuursleden ten halve is gekeerd in plaats van ten hele is gedwaald. De beslissing deze oud-bestuursleden niet verder te vervolgen is volkomen terecht. Er is nooit sprake geweest van enige samenwerking met het oogmerk de wet te overtreden, integendeel. Het bestuur heeft er telkens op gewezen dat het verstrekken van laatstewilmiddelen volgens de wet niet is toegestaan. Voor wat betreft de zaken van Jos van Wijk en Petra de Jong heeft de verdediging daarom ook het volste vertrouwen in een goede afloop.”

Nadat het openbaar ministerie bekend maakte mogelijk vijf oud-bestuursleden van de CLW te zullen vervolgen voor deelname aan een criminele organisatie, heeft een uitgebreid onderzoekstraject plaatsgevonden. De oud-bestuursleden hebben daaraan alle medewerking verleend, hebben uit eigen beweging informatie, stukken en uitleg aangeleverd en hebben alle vragen van de rechter, het openbaar ministerie en advocaten naar eer en geweten beantwoord. De strekking van hun verklaringen is gelijkluidend: de CLW heeft als doel om binnen de kaders van de wet een laatstewilmiddel beschikbaar te stellen voor diegenen die vrijwillig en weloverwogen over hun eigen levenseinde kunnen beslissen. Dat beleid is zowel in woord als in daad telkens uitgedragen. In dat licht is de beslissing van het openbaar ministerie betreurenswaardig en niet te begrijpen. Toch geeft de rechtszaak de kans om te laten zien dat de CLW en haar oud-bestuursleden te goeder trouw hebben gehandeld.

De CLW heeft vanaf het moment van oprichting altijd voor ogen gehad om binnen de kaders van de wet de beschikking over een waardig laatstewilmiddel te bewerkstelligen en heeft daar doorlopend contact over met deskundigen – op juridisch, wetenschappelijk en politiek vlak. In 2017 leidde dat tot de ontwikkeling van een “inkooptraject” voor leden van ‘middel X’, een veilig en betrouwbaar laatstewilmiddel. Dat traject is in overleg met het openbaar ministerie beëindigd. Nadien heeft de CLW zich gericht op het vergroten van maatschappelijke bewustwording, het voeren van het “Laatste Wil Proces” tegen de Staat en het voorbereiden van de “Proeftuin” die recent is gepresenteerd aan de betrokken ministers. Hoewel de CLW altijd aandacht is blijven vragen voor de gebleken maatschappelijke behoefte aan bezit van een laatstewilmiddel, is verstrekking daarvan nooit onderdeel van de activiteiten van de CLW, net zo min als het verlenen van hulp bij zelfdoding.

Rob van Doorn: “Wij verwerpen de suggestie dat sprake is van een criminele organisatie. En hoewel wij het ontzettend droevig vinden dat Jos van Wijk en Petra de Jong de gang naar de rechter moeten maken, hebben wij er alle vertrouwen in dat de rechters zullen inzien dat de CLW altijd binnen de wettelijke kaders is gebleven. Wij willen dat de politiek gehoor geeft aan de grote maatschappelijke behoefte aan beschikking over een veilig, waardig laatstewilmiddel en hebben altijd voor ogen: je kunt de wet alleen veranderen door je eraan te houden.”

Back To Top