Ga naar hoofdinhoud

De CLW wil voor haar leden bewerkstelligen dat zij hun zelfgekozen levenseinde in eigen regie kunnen uitvoeren, zonder toetsing vooraf door een ander. Simpel gezegd: u beslist zélf over uw levenseinde. Om dat mogelijk te maken zocht en vond de CLW een legaal, veilig en menswaardig werkend laatstewilmiddel. Maar het idee van de CLW om dit laatstewilmiddel via inkoopgroepen te verkrijgen leidde tot dreigende strafvervolging van de CLW en haar leden door het Openbaar Ministerie. Die vervolging ging niet om het laatstewilmiddel, want dat is legaal, maar over de manier waarop de CLW en haar leden het verkrijgen organiseerden. In dat organiseren zag het Openbaar Ministerie de kans om te vervolgen vanwege vermeende hulp bij zelfdoding en het zijn van een criminele organisatie.

Dus is de CLW, met inbreng van werkgroepen, aan de slag gegaan om uit te zoeken hoe zij voor haar leden hun wensen via een andere weg kan vervullen. De uitkomst is vastgelegd in een uitgebreide notitie, het strategisch plan “De autonome route vanaf 2019”, dat aan het begin van het jaar door het bestuur is vastgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd.
De kern van het plan is de keuze voor een tweeledige missie:

A. Het voor haar leden nastreven dat zij hun zelfgekozen levenseinde in eigen regie kunnen uitvoeren. Zonder toetsing door wie dan ook, met een menswaardig werkend laatstewilmiddel dat door henzelf op een legale manier kan worden verkregen. De CLW kan met betrekking tot dit doel veel doen. We werken aan het verstrekken van algemeen beschikbare informatie aan de leden over laatstewilmiddelen, met name over de aard, veiligheid en betrouwbaarheid. Ook moet het wettelijk toegestaan zijn om deze middelen te verkrijgen en te bezitten. Aan het delen van algemeen beschikbare informatie is helemaal niets strafbaars. Wel neemt de CLW verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij het aanschaffen en bezitten van middelen.

B. Het (laten) verstrekken aan haar leden van een wettelijk toegestaan, menswaardig werkend laatstewilmiddel. Dat is het belangrijkste doel van de coöperatie, zoals beschreven in de statuten. De CLW kan en mag dit doel momenteel niet realiseren, op straffe van strafrechtelijke vervolging. Maar de CLW kan wel via het maatschappelijk en politiek debat bevorderen dat het verstrekken van een laatstewilmiddel aan haar leden wel wordt toegestaan. Hetzij door verandering van de wet, hetzij door een proeftuin op basis van een gedoogregeling.

De CLW zal zich op de korte termijn vooral richten op missiedeel A omdat de leden hiermee direct gediend zijn. Daarom geeft de CLW in haar werkplan 2019-2020 prioriteit aan het ontwikkelen van een kennisbank laatstewilmiddelen, met daarin alle belangrijke informatie over legaal verkrijgbare laatstewilmiddelen. Zodra deze kennisbank goed is opgebouwd, zal deze beschikbaar komen voor de leden van de CLW.

Met het oog op beide missiedelen bevat het werkplan 2019-2020 ook activiteiten gericht op meer bekendheid voor en meer acceptatie van de CLW. Tot die activiteiten behoren onder andere een grootschalige opiniepeiling onder de Nederlandse bevolking en contacten met politieke partijen. Ook wordt bekeken hoe een maatschappelijke dialoog, een burgerinitiatief, een manifestatie en andere acties van leden kunnen bijdragen aan wat de leden van de CLW wensen: hun zelfgekozen levenseinde in eigen regie met een straffeloos verkrijgbaar, veilig en menswaardig werkend laatstewilmiddel.

Lees ook andere berichten

Back To Top