Skip to content
Word lid

De Proeftuin

Al meer dan drie decennia bestaat er in toenemende mate een maatschappelijke behoefte aan meer mogelijkheden om het leven in eigen regie te kunnen beëindigen. Legio onderzoeken tonen deze behoefte aan. Dit zijn niet alleen onderzoeken van belanghebbende instanties, maar ook van onafhankelijke media en zelfs van de overheid.

Bij gebrek aan een redelijke oplossing en verouderde wetgeving op dit gebied zoeken Nederlanders hun eigen route naar een oplossing die hen veelal in de illegaliteit of richting gruwelijke suïcides leiden.

Het is derhalve allang niet meer de vraag OF er een vervolgstap gezet moet worden in het kader van de eigen regie over het levenseinde, maar wel HOE dit kan gebeuren. De Proeftuin Laatste Wil is een goede stap om de Nederlandse samenleving te laten ervaren wat er speelt rond dit vraagstuk en om draagvlak te vergroten voor de autonome route van een zelf gekozen levenseinde samen met uw dierbaren.

Op deze pagina treft u uitgebreide informatie over de Proeftuin, onder meer geïllustreerd door een heldere video en met mevrouw Terlaan als ‘model’ voor het gehele proces.

Hoe werkt de proeftuin?

In deze video maakt u kennis met mevrouw Terlaan, deelnemer aan de Proeftuin. Via haar proces wordt helder uitgelegd hoe de Proeftuin werkt.

Wat is het doel van de Proeftuin?

De Coöperatie Laatste Wil stelt zich, met de Proeftuin, ten doel om ervaringen op te doen met zowel het ter beschikking stellen als het gebruik van een laatstewilmiddel onder veilige omstandigheden en om acceptatie van overlijden in eigen regie te verkrijgen door wetenschappelijke begeleiding en communicatie over wat er gebeurt in de Proeftuin. Daarnaast wil zij ervaringen opdoen met zowel het ter beschikking stellen als het gebruik van een laatstewilmiddel onder veilige omstandigheden teneinde de discussies hierover op feiten te baseren.

Bovendien wil de Coöperatie Laatste Wil de maatschappelijke en politieke acceptatie van overlijden in eigen regie, ofwel een humaan levenseinde waarbij dierbaren een rol spelen, vergroten.

Hieronder vindt u een beknopte uitleg.

Wij nemen u mee in de gehele werking van de Proeftuin. Indien u het gehele plan wilt lezen, klikt u hier:

Het plan van de Proeftuin

Mevrouw Terlaan

Mevrouw Terlaan staat model voor de Proeftuin. Aan de hand van dit fictieve personage wordt globaal duidelijk wat de Proeftuin inhoudt. De gedetailleerde uitwerking die verder op deze website en in het plan van aanpak volgt is dan veel minder abstract en begrijpelijker.

De Proeftuin, kortweg

Veelgestelde vragen

Voor de Proeftuin is de weloverwogen keuze gemaakt om te werken in cohorten van tien jaren. We gaan er van uit dat 10% van de deelnemers gebruik maakt van het laatstewilmiddel en de data van 1000 deelnemers voldoende is om conclusies te kunnen trekken. Dit alles bij elkaar heeft ertoe geleid dat wij berekend hebben dat wij 10.000 deelnemers nodig hebben en hanteren daarbij een leeftijdsgrens van 55 jaar (en ouder).

Leden van de Coöperatie Laatste Wil zijn lid geworden omdat zij de wens hebben om daadwerkelijk over een laatstewilmiddel te kunnen beschikken. Daarom verwachten wij dat een deel van onze leden zich zal aanmelden voor deze Proeftuin. Overigens is de deelname open voor alle volwassenen van 55 jaar en ouder. De ondergrens van 55 jaar is gesteld om voldoende ervaring met het gebruik van het middel op te kunnen doen. Deze leeftijdsgrens brengt ook een maturiteit van de deelnemers met zich mee. De deelnemers hebben voldoende levenservaring om een afgewogen besluit te kunnen nemen om deel te nemen.

Bij start deelname aan de Proeftuin zal uitgebreide informatie gegeven worden over alle aspecten van de Proeftuin. De wachttijd, het halfjaarlijks contact, de wetenschappelijke begeleiding, de manier om het middel aan te vragen als het nodig is, de registratie van naasten die bij het overlijden aanwezig zullen zijn, de laatste dag, het waarschuwen van artsen en het verzorgen van alle documenten. Veel informatie, die ook in de persoonlijke digitale omgeving van de deelnemer/ster beschikbaar blijft.

Inherent aan haar doelstelling heeft de CLW veel gesproken met haar leden over het idee om een laatstewilmiddel ter beschikking te hebben. Daarbij is steeds naar voren gekomen dat de veiligheid in brede zin hierbij van het grootste belang is. Bij de totstandbrenging van dit plan van aanpak is er veel tijd aan besteed. Het spreekt voor zich dat een gevoelig onderwerp zoals een Proeftuin Laatste Wil uitgebreide veiligheidsmaatregelen vergt. De maatschappij moet immers beschermd worden tegen het oneigenlijk gebruik van een laatstewilmiddel. Veiligheid in de breedste zin van het woord is daarom voor de Proeftuin steeds als de belangrijkste prioriteit behandeld.

Bij de start, als onderdeel van de vraag of iemand kan meedoen, wordt een gesprek/test gehouden op wilsbekwaamheid en vrijwilligheid.

Het bieden van de keuze of de deelnemers aan de Proeftuin het middel in eigen beheer wensen te bewaren of op afroep willen laten bezorgen, heeft onze voorkeur.

De samenleving heeft gesproken. Er is een grote meerderheid die dit wil. Het is nu aan de politiek om het mogelijk te maken.

Wij spreken over een Laatstewilmiddel dat humaan, snel werkzaam, onomkeerbaar en legaal is. Idealiter is er een farmaceut die een dergelijk middel wil samenstellen.

Het is nu aan de politiek om dit mogelijk te maken. Het OM is er om de bestaande wet te handhaven. De politiek maakt daarvoor keuzes.

Mensen kunnen laten weten dat ze belangstelling hebben voor de Proeftuin via dit formulier. Ze ontvangen dan van ons een korte vragenlijst voor hun gegevens en eerste afweging waarom ze mee willen doen.

Deze Proeftuin is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder die wilsbekwaam zijn en zelfstandig kunnen handelen.

Er is een wachttijd van 4 maanden tussen goedkeuring van de aanmelding en de mogelijkheid om over het middel te beschikken. Daarmee willen we zo veel mogelijk voorkomen dat mensen met een acute doodswens mee gaan doen.

De deelnemer bepaalt wie aanwezig mag zijn bij een eventueel overlijden. Die personen moeten dat bevestigen door via DigiD in te loggen op een veilige site en dat bevestigen.

Een 100% veilige samenleving bestaat niet. Wel doen wij al het mogelijke om de Proeftuin voor iedereen veilig te houden. Mensen die bereid zijn anderen, tegen hun wil, te laten sterven zijn moordenaars. Die moeten vervolgd worden en zwaar gestraft. Dat heeft niets te maken met deze Proeftuin.

De interpretatie van art. 293 en 294 wetboek van strafrecht: Hulp bij zelfdoding. Ooit, in 1886, bedoeld om misbruik tegen te gaan. Daar is bij de Proeftuin absoluut geen sprake van. De politiek moet hier aangeven dat mensen bijgestaan mogen worden indien zij zelfstandig en wilsbekwaam kiezen voor hun levenseinde.

Rechters toetsen aanklachten aan wetten. Wetten worden door de politiek, Tweede Kamer en Eerste Kamer, vastgesteld. Pas als de Politiek kiest voor ruimere interpretatie, kunnen rechters anders oordelen.

Gezien veel eerdere reacties op plannen van de CLW, zien wij dat minimale aantal van 10.000 aanmeldingen niet als een probleem. Wat de CLW betreft mogen zoveel mogelijk mensen meedoen.

De CLW handelt binnen de wetten van Nederland.

Ten eerste is moorden een extreem ernstig misdrijf. Als iemand bereid is dat werkelijk te doen is het een moordenaar en dient vervolgt en gestraft te worden. Voor een dergelijke daad is het niet nodig mee te doen aan de Proeftuin. Nu kan dat ook al.

Er zijn diverse politieke partijen die een autonome route in enige vorm steunen. In de samenleving is een ruime meerderheid voor die mogelijkheid. Nu de politiek nog in meerderheid.

Het realiseren van een Proeftuin en daarmee een vorm van autonome route is niet eenvoudig, dat klopt. Maar er is meer dan voldoende draagvlak in de samenleving. Daarom moet de politiek nu ook in actie komen en dit mogelijk maken.

Meer vragen?

Neem dan contact met ons op via [email protected].

Deelnemen aan de Proeftuin?

Back To Top