Ga naar hoofdinhoud

Geachte leden Tweede Kamer, Commissie VWS,

Het zal u niet ontgaan zijn dat de afgelopen twee weken in de media het idee openbaar is geworden om een experiment met een levenseindepil te gaan overwegen.
GroenLinks heeft daarover afgelopen dinsdag mondeling een vraag in de Tweede kamer gesteld.Graag wijzen wij u erop dat Coöperatie Laatste Wil aan de Adviescommissie Voltooid leven (Commissie Schnabel) heeft gevraagd aan de minister te adviseren om de coöperatie aan te wijzen als proeftuin voor een humaan werkend laatstewilmiddel.

Coöperatie Laatste Wil heeft ruim 2400 leden, waarvan 95% in de leeftijd van 55 en ouder, die zich nadrukkelijk hebben verbonden met het doel van de coöperatie: het op een legale c.q. gedoogde manier beschikbaar krijgen van humaan werkend laatstewilmiddelen voor de leden van Coöperatie Laatste Wil. In het maatschappelijk middenveld spreken we van’ de autonome route’.

Voor het goede begrip merken wij hierbij op:

  • Dat alle leden van de coöperatie zich schriftelijk hebben gecommitteerd aan de doelstelling omdat zij een en ander voor zichzelf geregeld willen zien.
  • Dat de coöperatie haar beleid zorgvuldig afstemt met alle betrokken, zowel in de politiek als het maatschappelijk middenveld.
  • Dat de coöperatie gedetailleerd op de hoogte is van strafrechtelijke implicaties van hulp bij zelfdoding en de autonome route.
  • Dat de coöperatie als eerste belangenorganisatie civielrechtelijk advies omtrent de autonome route heeft ingewonnen bij prof. dr. G. E. van Maanen, hoogleraar privaat recht aan de Universiteit van Maastricht.
  • Dat de coöperatie bezig is de proeftuin voor te bereiden door middel van het opstellen van een veiligheids- en verstrekkingsprotocol.
  • Dat in de protocollering met behoud van de kerngedachte van de autonome route zoveel mogelijk tegemoet gekomen zal worden aan de valkuilen, angsten en potentieel misbruik.
  • Dat de coöperatie te zijner tijd, nadat het advies van de Commissie Schnabel is uitgebracht, met de protocollen in de hand het gesprek over een proeftuin aangaat met de betrokken instanties (OM, IGZ, VWS).
  • Dat de staatssecretaris op de hoogte is van het bestaan en doelstelling van Coöperatie Laatste Wil.

Vanwege het feit dat Coöperatie Laatste Wil een kleine ‘one issue’ vereniging is van oudere personen die uitdrukkelijk de mogelijkheid van het zelfgeregisseerde levenseinde voor zichzelf willen realiseren, leent de coöperatie zich uitstekend voor de bedoelde proeftuin. Op zaterdag 7 november jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Laatste Wil unaniem ingestemd met de voorbereiding van een dergelijke proeftuin.

Te uwer informatie is het betreffende beleidsstuk bijgevoegd. In dit stuk vindt u ook de samenvatting van het civielrechtelijk advies.

Graag zien wij dat u bij uw beschouwingen in voorbereiding dan wel in reactie op het advies van de Commissie Schnabel bovenstaande informatie betrekt en bepleit om de weg van een proeftuin met Coöperatie Laatste Wil zorgvuldig te gaan voorbereiden.

Desgewenst zijn we natuurlijk graag bereid met u nader van gedachten te wisselen.

Back To Top