Skip to content
Word lid

Voorgeschiedenis

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) is opgericht in 2013. Het idee kwam van een werkgroep binnen de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE). De NVVE houdt zich bezig met het brede palet van levenseinde, waaronder euthanasie.

De CLW heeft ervoor gekozen om zich uitsluitend te richten op de zgn. autonome route: mensen kunnen beschikken over

 • een humaan laatstewilmiddel.
 • dat legaal kan worden verkregen en
 • waarmee zij het zelfgekozen levenseinde geheel in eigen regie kunnen uitvoeren.

Klik hier als u meer wilt lezen over de geschiedenis van de CLW.

Verstrekken van een laatstewilmiddel

Bij het oprichten van de CLW is bewust gekozen voor een coöperatie. Dat is een vereniging mét een bedrijf dat is gericht op het voorzien van “stoffelijke behoeften’ van de leden”. Het doel van de CLW is om een laatstewilmiddel te (laten) verstrekken aan haar leden.
Iedereen mag zelf een laatstewilmiddel voor zichzelf aanschaffen (mits niet een geneesmiddel) en in huis hebben. Het is daarentegen niet toegestaan om zo’n middel aan iemand anders te geven of te verkopen. Dat wordt gezien als “hulp bij zelfdoding” en is strafbaar.
De CLW zet zich ervoor in om de wet op dit punt te veranderen. Mensen zijn vrij om hun leven te beëindigen. Dat is in internationale verdragen vastgelegd. Daar past niet bij dat mensen worden belemmerd om daar uitvoering aan te geven.

Intussen

Zolang het niet is toegestaan om een laatstewilmiddel aan onze leden te verstrekken, zijn zij aangewezen op informatie over middelen die legaal kunnen worden aangeschaft. Sinds 2017 is steeds meer informatie beschikbaar over chemische middelen die humaan en effectief zijn en die legaal kunnen worden aangeschaft. De CLW streeft ernaar om informatie over deze middelen met haar leden te delen. De CLW wil dat deze informatie voldoet aan randvoorwaarden van zorgvuldigheid en veiligheid:

 • Welke bedrijven leveren middelen die humaan en betrouwbaar zijn?
 • Wat zijn de werking en de bijwerking van middelen die worden genoemd? Hoe worden eventuele bijwerkingen opgevangen?
 • Hoe kunnen leden middelen zodanig opbergen dat derden er niet bij kunnen komen?
 • Als een lid meer heeft aangeschaft dan nodig is, hoe wordt het restant dan op een verantwoorde manier verwerkt?
 • Hoe kunnen leden zorgen voor hun naasten en nabestaanden, zowel in de voorbereiding als wanneer zij er niet meer zijn? Welke informatie laten zij achter?

Wat doen wij verder voor onze leden?

Eens per maand sturen wij een nieuwsbrief naar alle leden. Onderdelen van de nieuwsbrief worden ook gestuurd naar politici en journalisten.
Wij werven, ondersteunen en faciliteren vrijwilligers die meewerken aan uitvoering van de beleidsdoelen.
Wij zorgen ervoor dat leden met elkaar in contact kunnen komen. Dat kan bijvoorbeeld de vorm hebben van huiskamergesprekken. Dat zijn kleine groepen (6 tot 8 deelnemers) die met elkaar van gedachten wisselen over allerlei aspecten van het levenseinde. Een groot aantal vrijwilligers organiseert en ondersteunt deze groepen.
Wij bevorderen en beïnvloeden het maatschappelijk en politiek debat over het zelfgekozen levenseinde in eigen regie. Momenteel wordt een groot opinie onderzoek voorbereid over wat mensen over dit onderwerp vinden. Ieder jaar vindt een ledenvergadering plaats. Alle leden kunnen daar aan deelnemen. In deze vergadering worden belangrijke besluiten over de koers van de CLW aan de leden voorgelegd.

Onze drijfveer

Wij zijn bijzonder nieuwsgierig “hoe ‘t zit”. Hoe wordt er in Nederland gedacht en gehandeld ten aanzien van het zelfgekozen levenseinde. Door dit beter te snappen kunnen wij met respect voor een ieder onze missie effectiever realiseren.

Ons onderzoek richt zich vooral op de praktijk van alle dag: op ervaringen en opvattingen die Nederlanders hebben en hoe die zich ontwikkelen. Resultaten van onderzoek kunnen leiden tot nieuwe activiteiten in het kader van onze missie. Het meeste onderzoek zal praktijkgericht zijn. De reden hiervan is dat we niet in eerste instantie op zoek zijn naar wetenschappelijke bewijzen voor zaken die we nastreven. Wel realiseren we ons dat de wetenschap in toenemende mate interesse toont voor de onderwerpen waar wij mee bezig zijn. We verwelkomen dergelijk onderzoek. Waar mogelijk willen wij ook materiaal beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek van derden.

Onze programma’s

We hebben een viertal programma’s benoemd.

Welke relevante maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op de discussie over het zelfgekozen levenseinde? Hoe ontwikkelen opinies zich binnen verschillende groepen, welke politieke opvattingen leven er en wat gebeurt er in andere landen?

Welke humane ‘laatstewilmiddelen’ kennen we en hoe is de beschikbaarheid daarvan? Welke risico’s kennen de verschillende middelen, kunnen we die wegnemen of beperken? Wat zijn mogelijkheden voor betrouwbare levering en veilige opslag?

Welke individuele vragen spelen er rondom het zelfgekozen levenseinde? Hoe bereiden mensen zich er op voor, op welke wijze voltrekt zich het levenseinde en welke zaken spelen er na het overlijden? Wie zijn erbij betrokken en welke effecten heeft dat?

Welke interventies zijn behulpzaam bij het emancipatie vraagstuk van het zelfgekozen levenseinde? Hoe spreken we er respectvol over met elkaar, op welke momenten is een gesprek dienstbaar en voor welke groepen in de samenleving?

Ons aanbod

De Coöperatie Laatste Wil nodigt iedereen uit om uit te zoeken ‘hoe ’t zit’. Bovengenoemde onderwerpen zijn een greep uit de mogelijkheden. Heeft u zelf een onderwerp waarvan u denkt dat het in ons aandachtsgebied thuishoort, zoek dan contact met ons.

Wil u of uw organisatie met ons meedoen, dan bieden wij het volgende:

 • Onderzoeksinstrumenten zoals fora, online dialoog, vragenlijsten.
 • Onderzoekers die helpen tot onderzoeksvoorstellen van hoge kwaliteit te komen.
 • Toegang tot een grote groep Nederlanders die welbewust kiezen voor eigen regie bij het levenseinde.
 • Samenwerkingsmogelijkheden met collega onderzoekers en onderzoeksinstituten.
 • Data die onze organisatie periodiek verzamelt over opinies in de Nederlandse samenleving t.a.v. het zelfgekozen levenseinde.

Mochten er financiële middelen nodig zijn om het onderzoek uit te voeren, dan kunnen wij u begeleiden bij een aanvraag daarvoor bij het

Help ons onze missie te bereiken

Miljoenen mensen willen net als u zelf kunnen beschikken over hun leven en over hun levenseinde. Momenteel zijn ruim 29.000 van hen lid. Om de doelen van de CLW te kunnen realiseren, is de steun van nog veel meer mensen hard nodig. Word dus lid of donateur en laat hiermee weten dat u ons steunt.

Back To Top