Ga naar hoofdinhoud

Voorgeschiedenis

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) is opgericht in 2013. Het idee kwam van een werkgroep binnen de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE). De NVVE houdt zich bezig met het brede palet van levenseinde, waaronder euthanasie.

De CLW heeft ervoor gekozen om zich uitsluitend te richten op de zgn. autonome route: mensen kunnen beschikken over

  • een humaan laatstewilmiddel.
  • dat legaal kan worden verkregen en
  • waarmee zij het zelfgekozen levenseinde geheel in eigen regie kunnen uitvoeren.

Klik hier als u meer wilt lezen over de geschiedenis van de CLW.

Verstrekken van een laatstewilmiddel

Bij het oprichten van de CLW is bewust gekozen voor een coöperatie. Dat is een vereniging mét een bedrijf dat is gericht op het voorzien van “stoffelijke behoeften’ van de leden”. Het doel van de CLW is om een laatstewilmiddel te (laten) verstrekken aan haar leden.
Iedereen mag zelf een laatstewilmiddel voor zichzelf aanschaffen (mits niet een geneesmiddel) en in huis hebben. Het is daarentegen niet toegestaan om zo’n middel aan iemand anders te geven of te verkopen. Dat wordt gezien als “hulp bij zelfdoding” en is strafbaar.
De CLW zet zich ervoor in om de wet op dit punt te veranderen. Mensen zijn vrij om hun leven te beëindigen. Dat is in internationale verdragen vastgelegd. Daar past niet bij dat mensen worden belemmerd om daar uitvoering aan te geven.

Intussen

Zolang het niet is toegestaan om een laatstewilmiddel aan onze leden te verstrekken, zijn zij aangewezen op informatie over middelen die legaal kunnen worden aangeschaft. Sinds 2017 is steeds meer informatie beschikbaar over chemische middelen die humaan en effectief zijn en die legaal kunnen worden aangeschaft. De CLW streeft ernaar om informatie over deze middelen met haar leden te delen. De CLW wil dat deze informatie voldoet aan randvoorwaarden van zorgvuldigheid en veiligheid:

  • Welke bedrijven leveren middelen die humaan en betrouwbaar zijn?
  • Wat zijn de werking en de bijwerking van middelen die worden genoemd? Hoe worden eventuele bijwerkingen opgevangen?
  • Hoe kunnen leden middelen zodanig opbergen dat derden er niet bij kunnen komen?
  • Als een lid meer heeft aangeschaft dan nodig is, hoe wordt het restant dan op een verantwoorde manier verwerkt?
  • Hoe kunnen leden zorgen voor hun naasten en nabestaanden, zowel in de voorbereiding als wanneer zij er niet meer zijn? Welke informatie laten zij achter?

Wat doen wij verder voor onze leden?

Eens per maand sturen wij een nieuwsbrief naar alle leden. Onderdelen van de nieuwsbrief worden ook gestuurd naar politici en journalisten.
Wij werven, ondersteunen en faciliteren vrijwilligers die meewerken aan uitvoering van de beleidsdoelen.
Wij zorgen ervoor dat leden met elkaar in contact kunnen komen. Dat kan bijvoorbeeld de vorm hebben van huiskamergesprekken. Dat zijn kleine groepen (6 tot 8 deelnemers) die met elkaar van gedachten wisselen over allerlei aspecten van het levenseinde. Een groot aantal vrijwilligers organiseert en ondersteunt deze groepen.
Wij bevorderen en beïnvloeden het maatschappelijk en politiek debat over het zelfgekozen levenseinde in eigen regie. Momenteel wordt een groot opinie onderzoek voorbereid over wat mensen over dit onderwerp vinden. Ieder jaar vindt een ledenvergadering plaats. Alle leden kunnen daar aan deelnemen. In deze vergadering worden belangrijke besluiten over de koers van de CLW aan de leden voorgelegd.

Help ons onze missie te bereiken

Miljoenen mensen willen net als u zelf kunnen beschikken over hun leven en over hun levenseinde. Momenteel zijn ruim 29.000 van hen lid. Om de doelen van de CLW te kunnen realiseren, is de steun van nog veel meer mensen hard nodig. Word dus lid of donateur en laat hiermee weten dat u ons steunt.

Back To Top