Skip to content
Word lid

De Provinciale Statenverkiezingen staan voor de deur, aanstaande woensdag 15 maart mogen wij onze voorkeur in het stemhokje aankruisen.

De verkiezingen zijn belangrijk omdat zij de samenstelling van de volksvertegenwoordigers van de provincie bepalen. Zij kiezen en controleren het dagelijks bestuur van de provincie. Misschien nog wel belangrijker, zij kiezen de leden van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer verwerpt of neemt nieuwe wetsvoorstellen aan. Uitspraken van bewindslieden in debatten over een wetsvoorstel kunnen een rol spelen in toekomstige rechtszaken. Het debat in de Eerste Kamer maakt onderdeel uit van de wetsuitleg.

Voor de missie en doelstellingen van de CLW is het belangrijk om na te gaan wie wel of juist niet voorstander is ten aanzien van baas over eigen sterven.

Het redactieteam is op onderzoek uitgegaan. We hebben de politieke partijen benaderd met een paar vragen. Niet iedere politieke partij was benaderbaar en/of heeft een antwoord op onze vragen gegeven. We geven u een beeld van de ontvangen reacties en/of het partijprogramma.

We legden de onderstaande vragen voor:

 • Wat zijn jullie standpunten over het zelfgekozen levenseinde en het laatste wil middel?
 • Wat denken jullie van het wetsvoorstel Voltooid Leven van D66?
 • Hebben jullie een standpunt over de rechtszaak die de Coöperatie Laatste Wil heeft gevoerd om afschaffing van het verbod op ‘hulp bij zelfdoding’ te krijgen?

Steunende partijen

De partijen Bij1, D66, GL, PvdD en de VVD geven standpunten weer die van belang zijn voor onze missie; een route naar een humaan sterven in eigen regie.

Niet steunende partijen

Naast meedenkende partijen zijn er politieke partijen die zich niet kunnen vinden in een sterven in eigen regie. Vaak geven deze partijen aan dat partijleden zelf een afweging moeten kunnen maken en dat eerst een ander inhoudelijk debat moet worden gevoerd over bijvoorbeeld eenzaamheid (BBB, CDA, SP). Ook wordt vaak genoemd dat het de taak van de overheid is om de kwetsbaren te beschermen. Zij zijn van mening dat deze bescherming vele malen zwaarder weegt dan het faciliteren van sterven in eigen regie (CU, DENK, FVD, SGP).

Wilt u de antwoorden en standpunten lezen? Onderstaand treft u de ontvangen antwoorden en standpunten in het partijprogramma.

Het overzicht is alfabetisch gerangschikt. De informatie tussen aanhalingstekens zijn antwoorden op vragen die wij hen eerder via de mail stelden. Bij geen reactie via mail is ervoor gekozen de partijwebsites te raadplegen. Omdat sommige partijen euthanasie(wetgeving) koppelen aan zelfbeschikking, is ook deze informatie ook meegenomen.

BoerBurgerBeweging (BBB)

“Wij als partij zullen hier nooit een vast standpunt over innemen omdat wij van mening zijn dat elk Kamerlid bij ons daarin zijn of haar eigen geweten moet kunnen volgen. Bij zulke medisch-ethische kwesties zullen wij dan ook altijd een hoofdelijke stemming aanvragen zodat ieder naar eigen eer en geweten kan stemmen.”

Bij1

Mensen die hun leven als voltooid ervaren, moeten de vrijheid hebben een weloverwogen en vrijwillige keuze te maken om hun leven op een waardige manier te beëindigen. Euthanasie wordt uit het Wetboek van Strafrecht gehaald. Artsen worden hierdoor pas strafbaar als zij zich bij euthanasie niet aan de regels houden.

Artsen die een verzoek tot euthanasie weigeren te beoordelen, worden verplicht om patiënten door te sturen naar een arts die bereid is dat wel te doen.

Euthanasie wordt ook beschikbaar gesteld voor kinderen onder de twaalf jaar.

Er komt meer bewustwording over ondraaglijk psychisch lijden, en het wordt gemakkelijker om in testamenten vast te leggen onder welke voorwaarden iemand niet meer wil leven, zodat ook patiënten met dementie beter geholpen kunnen worden met een zelfgekozen einde. Er wordt onderzocht of er specifieke gevallen zijn waarin hulp bij zelfdoding niet strafbaar is, zoals het helpen van een dierbare met een duurzame wens tot zelfdoding.

CDA

Het CDA is voorstander van de manier waarop euthanasie op dit moment mogelijk is in ons land. Nu steeds meer mensen in goede gezondheid ouder worden, is er steeds meer aandacht voor deze laatste fase van het leven. In deze fase gaan vragen over zingeving en ethische afwegingen een grotere rol spelen, vooral als er sprake is van sterke geestelijke en lichamelijke achteruitgang, of zelfs ondraaglijk lijden.

Als het gaat om ouderenzorg vindt het CDA het van groot belang dat er voldoende aandacht is voor gesprekken rond levensvragen en zingeving in de laatste fase van het leven. Het CDA is voor verdere verruiming van mogelijkheden voor palliatieve zorg en hospices, in een goede samenwerking met gemeenten en zorgverzekeraars.

Het rapport over voltooid leven toont aan dat wij een samenlevingsprobleem hebben. Achter de stervenswens van ouderen liggen vaak andere problemen verborgen: eenzaamheid, financiële zorgen of het gevoel er niet meer toe te doen. Het gaat ook vaker om kwetsbare ouderen die leven in een zwakkere sociaaleconomische positie. Wat ons betreft mogen deze problemen nooit de reden zijn dat ouderen hun leven als voltooid beschouwen. Als deze problemen een rol spelen, moeten we deze ouderen daarbij helpen, voor ze klaar staan. Dat is de plicht die wij als samenleving hebben.

In het coalitieakkoord 2021-2015 is afgesproken dat het kabinet zich blijft inzetten voor waardig ouder worden, allereerst door passende ouderenzorg. De maatschappelijke coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’ wordt voortgezet. Daarnaast wordt de ontmoeting van jongeren en ouderen aangemoedigd, bijvoorbeeld door een vrijwillige maatschappelijke diensttijd en woonplekken waar jongeren betaalbaar kunnen samenleven met ouderen.

In het coalitieakkoord is verder afgesproken dat het kabinet aan de slag gaat met de aankomende vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding om het verschil tussen euthanasie en palliatieve zorg te verduidelijken. Hierbij wordt de palliatieve zorg inclusief hospices versterkt. Over levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek verschillen de meningen in de samenleving en in de politiek, ook in deze coalitie. Het CDA-standpunt volledig binnenhalen bleek in de onderhandeling niet mogelijk. Het politieke compromis is bereikt dat eenieder een persoonlijke afweging zal maken bij dit initiatiefwetsvoorstel. De leden van de CDA-fractie zullen dus een persoonlijke afweging mogen maken, waarbij zij vrij zijn om voor- of tegen deze initiatiefwet te stemmen.

ChristenUnie (CU)

Wij geloven dat een mensenleven intrinsieke waarde heeft en niet afhangt van vermogens, beperkingen, leeftijd, of welke vormen van maatschappelijk bijdragen dan ook. Wij willen een samenleving die de waarde van ouderen benut, bevestigt en hen de beste zorg geeft, zodat zij zich gewenst en betekenisvol voelen. Dat geldt ook voor de -gelukkig bijzonder kleine- groep ouderen, die een blijvende wens tot levensbeëindiging heeft zonder dat zij ernstig ziek zijn. De taak van de overheid om kwetsbaren groepen te beschermen weegt vele malen zwaarder dan het faciliteren van zelfdoding van gezonde mensen via een zelfmoordpil, die bovendien niet veilig kan worden geregeld.

De ChristenUnie beschouwt euthanasie niet als normaal medisch handelen. We verzetten ons tegen sluipende verschuiving in de euthanasiepraktijk van ‘laatste redmiddel ter voorkoming van een vreselijke dood’ naar ‘een mogelijke uitweg uit een vreselijk leven’. Vond euthanasie voorheen vrijwel uitsluitend plaats bij terminale patiënten, nu komt het steeds vaker voor bij mensen met dementie, psychiatrische aandoeningen, of een stapeling van ouderdomsklachten. Artsen ervaren steeds meer druk vanuit patiënten en familie, en door het inschakelen van het Expertisecentrum Euthanasie. Maar artsen mogen niet worden gedwongen om het als normaal onderdeel van hun beroep te beschouwen. De ChristenUnie wil juist een weg wijzen naar waardig ouder worden met liefdevolle zorg.

Voorstellen, uitgangspunten CU:

 • Geen wet voor zelfdodingsmiddelen.De ChristenUnie is tegen een wettelijke regeling voor mensen met een doodswens zonder dat zij ernstig ziek zijn. De overheid is er om kwetsbaren te beschermen, niet om hulp te bieden bij zelfdoding.
 • Toezicht OM.Euthanasiezaken waarover in de toetsingscommissies discussie bestaat, worden altijd aan het Openbaar Ministerie (OM) voorgelegd. Het OM houdt toezicht op de Regionale Toetsingcommissies Euthanasie (RTE’s).
 • Transparantie casuïstiek.Alle behandelde casuïstiek door RTE’s dient gepubliceerd te worden. Daarbij dient aandacht te zijn voor de ethische, medische en juridische overwegingen, zodat de gemaakte afwegingen transparant zijn. In het bijzonder dient aandacht te zijn voor gevallen waarbij geen sprake is van terminale fysieke aandoeningen, en waarin niet de eigen behandelend arts, maar een arts van het Expertisecentrum Euthanasie de euthanasie uitvoerde.
 • Recht op geestelijke verzorging.We leggen het recht op geestelijke verzorging vast zodat zingevingsvraagstukken een plaats krijgen.

D66

Naast waardig ouder worden, is er waardig sterven. D66 wil dat ouderen ouder dan 75 jaar met een ‘voltooid leven’ zelf kunnen beslissen over hun levenseinde. Kamerlid Pia Dijkstra werkte jarenlang aan de wet en diende deze in 2020 in. Als de wet wordt aangenomen, kunnen ouderen op hoge leeftijd die hun eigen leven voltooid achten met hulp op een zelfgekozen moment hun leven beëindigen.

De euthanasiewet gaat uit van een strikt medisch perspectief. In de nieuwe wet willen we dat zelfbeschikking leidend wordt. Ook ouderen die geen medische klachten hebben, moeten met alle zorgvuldigheid die daarbij noodzakelijk en wenselijk is, over hun eigen sterven kunnen gaan. Dat past in onze ogen bij onze beschaving.

Denk

Wat zijn jullie standpunten over het zelfgekozen levenseinde en het laatstewilmiddel? Wat denken jullie van het wetsvoorstel Voltooid Leven van D66?

Tegen. Het is de vraag of daadwerkelijk levensmoe zijn of dat wordt veroorzaakt door materiële zaken. Denk aan schulden of armoede. Die problemen moeten opgelost worden en in plaats van een discussie over voltooid leven acht DENK het betekenisvoller dat er een discussie gevoerd wordt over zinvol leven.

Hebben jullie een standpunt over de rechtszaak die de Coöperatie Laatste Wil heeft gevoerd om afschaffing van het verbod op ‘hulp bij zelfdoding’ te krijgen?
DENK wil het verbod handhaven. De euthanasiewet biedt reeds voldoende mogelijkheden en
het is belangrijk dat een deskundige in de vorm van een arts ook een zwaarwegende mening heeft.

Staat een en ander ook in jullie (landelijke) partijprogramma?
Nee, we hebben het niet opgenomen in ons verkiezingsprogramma omdat DENK geen beleidswijziging wenst door te voeren op bestaand beleid.”

Forum voor Democratie (FVD)

De ouderenzorg is in de afgelopen 7 jaar afgebroken. In 2013 nam het partijkartel wetten aan die erop gericht waren ouderen langer thuis te laten wonen. In theorie een mooie gedachte; veel ouderen geven zelf immers aan zo lang mogelijk thuis te willen blijven wonen. In de praktijk bleek dit echter een bezuiniging. Terwijl maar liefst 800 verzorgingshuizen hun deuren moesten sluiten, werden ook de eisen voor de verpleeghuizen verhoogd. Hierdoor viel een vrijwel niet te overbruggen gat tussen alleen thuis wonen en opname in een verpleeghuis. De ouderen die in dit gat vallen, krijgen met tal van problemen te maken.

Het Ouderenfonds meldt dat ruim de helft van alle ouderen eenzaam is. De activiteiten en gezamenlijk eten in verzorgingshuizen worden wegbezuinigd, en hier komt steeds minder voor in de plaats. Thuiszorg kan hier slechts beperkt hulp bieden, omdat die ook weer aan zeer strikte roosters gebonden is. Eenzaamheid en depressie leiden vaak tot lichamelijke klachten, waarmee ouderen op de spoedeisende hulp terecht komen. En hoewel ze dan vaak onvoldoende ziek zijn om opgenomen te worden, kunnen ze ook niet naar huis, wat een (vaak langdurige) opname in het ziekenhuis noodzakelijk maakt. Jaarlijks worden tienduizenden ouderen onnodig in het ziekenhuis opgenomen, wat leidt tot 300 tot 700 miljoen jaarlijkse extra kosten.

Ouderen zijn onvoorwaardelijk deel van onze samenleving, en de voorgestelde ‘voltooid leven’-wet dreigt een stoplap te worden voor de problemen die zijn veroorzaakt door de afbraak van de ouderenzorg. Het gevoel van een ‘voltooid leven’ blijkt in een groot aantal gevallen ingegeven door eenzaamheid en een gevoel van buiten de maatschappij te staan. Dit is een direct gevolg van het desastreuze beleid rond ouderenzorg van de afgelopen kabinetten. Wij willen deze problemen bij de wortel aanpakken en ouderen weer het gevoel geven dat ze gekoesterd worden.

Mensen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden moet de mogelijkheid worden geboden tot euthanasie. De huidige euthanasiepraktijk is veilig voor patiënt en arts, zorgvuldig, transparant en toetsbaar, en heeft een groot draagvlak onder alle beroepsgroepen. Wij steunen dan ook het recht van mensen aan het einde van hun leven die ondraaglijk lijden om voor euthanasie te kiezen.

Wij willen:

 • Uitbreiden thuiszorg en huishoudelijke hulp op een zo’n klein mogelijke schaal.
 • Stimuleren en ondersteunen mantelzorg via innovatie (bijv. generatiewoningen, zie ook: Wonen)
 • In stand houden en waar mogelijk uitbreiden van verzorg- en verpleeghuizen.
 • Eenzame ouderen ondersteunen door middel van lokale vrijwilligersprojecten.
 • De huidige euthanasiewetgeving handhaven.
 • Geen aanvullende wet ‘voltooid leven’.

GroenLinks (GL)

“Euthanasie moet verdwijnen uit het Wetboek van Strafrecht. Artsen die euthanasie uitvoeren zijn op dit moment in principe strafbaar, tenzij ze zich aan medische regels houden. GroenLinks wil dat omdraaien. Artsen zijn dan alleen strafbaar als zij zich niet aan de regels voor euthanasie houden.

Ook moeten artsen die een verzoek tot euthanasie weigeren te beoordelen verplicht worden om patiënten door te sturen naar een collega die dat wel wil doen. GroenLinks heeft samen met D66 een initiatiefwet ingediend die dat moet regelen.”

JA21

“Een verkiezingsprogramma van een partij bestaat, als het goed is, uit een afgewogen geheel van keuzes en stellingnames. Daarvan maken vragen rond leven en dood deel uit. In de debatten over medisch-ethische thema’s kiest JA21 zorgvuldig stelling. Keer op keer aan de hand van de concrete thema’s, problematiek en vragen. De basis daarvoor is onze liberale en conservatieve insteek. Heel kort: liberaal, omdat individuele keuzes wezenlijk zijn. conservatief, omdat ieder individu is verbonden met zijn omgeving. Vrijheid en verbondenheid dus. In dat gezonde spanningsveld bewegen wij ons.

Wat euthanasie betreft, is JA21 niet de partij die de deur wagenwijd openzet voor alles en iedereen die een einde wil maken aan zijn leven. Respect voor autonomie, voor eigen keuzes ook of misschien zelfs als het gaat om eigen leven staat altijd in een context. Die context is voor ons te waardevol om zomaar op te geven. Het betekent niet dat we allemaal regels en drempels opwerpen als een soort onwillige houding om ons in te leven in de situatie van mensen die het leven moe zijn.

Maar het betekent zeker niet dat we die obstakels allemaal uit de weg willen ruimen omdat het toch niet uitmaakt.

Nederland beoogt een zorgvuldige euthanasiepraktijk te hebben. In de loop van de jaren is deze verruimd. De discussie daarover blijft en het is wat ons betreft wezenlijk om die zorgvuldigheid voor ogen te blijven houden.`

Partij voor de Dieren

“De Partij voor de Dieren onderschrijft het principe dat mensen beschikken over hun eigen leven, zeker als het gaat om een stervenswens. De samenleving heeft echter ook de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen zichzelf als last voor anderen gaan beschouwen of zich niet meer welkom voelen in de samenleving.

Het vastleggen van een wettelijke leeftijdsgrens voor stervenshulp is arbitrair en zou grote maatschappelijke gevolgen hebben. We gaan meer aandacht geven aan herwaardering van ouderdom en het voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Gemeenten en zorgkantoren krijgen voldoende middelen voor een prettig leefklimaat en voldoende activiteiten voor ouderen.

De afgelopen jaren is het maatschappelijk debat over hulp bij zelfdoding, zoals bij mensen die hun leven als voltooid beschouwen, uitgebreid gevoerd. De Partij voor de Dieren hecht aan zelfbeschikking en vindt dat mensen zelf mogen bepalen wanneer ze sterven, op een waardige manier. Hier moet wel een zeer zorgvuldig traject aan vooraf gaan.’

SGP

Mensen in nood moeten de hulp krijgen die zij op dat moment nodig hebben. Steeds vaker wordt ook in allerlei situaties de dood als hulp gezien. De SGP is ervan overtuigd dat deze keuze niet goed is. Heftige pijn, de ontluistering bij dementie en een jong kind met een ernstige handicap betekenen veel leed voor de betrokkene en zijn omgeving. Euthanasie, levensbeëindiging en hulp bij zelfdoding zijn dan echter geen goede oplossing. Het bekorten van het leven, noch het onnodig verlengen van het stervensproces zijn in overeenstemming met respect voor de waarde van het menselijk leven. Palliatieve zorg is hier op zijn plaats.

Er wordt gelukkig naar gestreefd om zelfdoding zoveel mogelijk te voorkomen. In de lijn hiervan dient ook werk gemaakt te worden van het streng aanpakken van informatie over zelfdoding via boeken, websites en consulenten, omdat deze in strijd is met de noodzakelijke eerbied voor het leven.

Concreet:

 • Elke vorm van zelfdoding wordt zoveel mogelijk bestreden. De overheid neemt meer preventieve maatregelen om mensen tegen zichzelf te beschermen.
 • Euthanasie, hulp bij zelfdoding en levensbeëindiging van gehandicapte pasgeborenen worden niet langer toegestaan. Verlichting van het lijden is een betere weg.
 • Het Openbaar Ministerie moet weer voluit betrokken zijn bij de toetsing van euthanasie. Het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie moet zo aangepast worden dat er bij onzorgvuldigheid consequent wordt opgetreden. Ten minste dient er toetsing vooraf plaats te vinden.
 • Euthanasie uit vrije keuze is in strijd met de eerbied voor het leven. Er mag geen verruiming van de gronden voor euthanasie plaatsvinden – zoals ‘klaar met het leven zijn’ of de vrees voor toekomstig lijden. Elke vorm van euthanasie bij mensen die hun wil niet kunnen uiten, is een nog veel ernstiger misgreep. Uitbreiding van de mogelijkheden voor euthanasie bij dementie of welke andere grond ook of levensbeëindiging van kinderen en jongeren, mag niet worden toegestaan.
 • De strafrechtelijke bepalingen over hulp bij zelfdoding worden ten minste uitgebreid met een verbod op het op welke wijze ook bieden van algemene informatie over methoden waarop men zijn leven kan beëindigen.
 • Terminale sedatie mag op geen enkele wijze gebruikt worden als route om de zorgvuldigheidseisen voor euthanasie te ontlopen.

De SGP is tegen de plannen om de deur te openen voor hulp bij zelfdoding voor mensen die lijden ‘aan het leven zelf’. Het is de overtuiging van de SGP dat het leven van ieder mens als schepsel van God waardevol en kostbaar is. Ook wie dit christelijk uitgangspunt niet deelt, kan grote bezwaren inbrengen tegen de weg die het kabinet nu wil inslaan. Als het leven moeilijk wordt, moeten we medemensen niet prijsgeven aan de dood, maar met aandacht, liefde en goede zorg nabij zijn.

Beter is het om het lijden te verlichten door excellente (palliatieve) zorg. Of, heel waardevol, eenzaamheid te voorkomen. Het zou natuurlijk het allerbeste zijn als de ‘Euthanasiewet’ zou worden ingetrokken. Daar lijkt vooralsnog geen meerderheid voor te zijn. Daarom wil de SGP de volgende maatregelen;

 • Uitbreiding van de mogelijkheden voor euthanasie bij dementie, psychiatrische ziekten of op welke andere grond ook mag niet worden toegestaan.
 • Palliatieve sedatie mag nooit gebruikt worden als sluiproute om de zorgvuldigheidseisen voor euthanasie te ontlopen.
 • ‘Euthanasieshopping’ van de ene arts naar de andere om hoe dan ook euthanasie te kunnen (laten) plegen is ongewenst. Dat kan in ieder geval voorkomen worden als het criterium ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’ wordt begrensd.
 • Hulp bij zelfdoding blijft verboden. Daar moet óók onder vallen het geven van informatie over hoe dat kan.
 • Legaliseren van een zelfmoordpil voor mensen die niet in aanmerking komen voor euthanasie of ‘klaar met leven zijn’, is een levensgevaarlijke ontwikkeling. Niet aan beginnen dus!
 • Er mag geen maatschappelijk klimaat ontstaan, waarin ouderen of mensen met veel zorgkosten, druk ervaren om een einde aan hun leven te maken.
 • Eenzaamheid en ervaren overbodigheid zijn grote problemen onder ouderen, die de roep om een voortijdige dood kunnen versterken. De overheid moet gemeenten, maatschappelijke organisaties en kerken daarom stimuleren om de eenzaamheid onder mensen te bestrijden. De landelijke overheid faciliteert dit door inspirerende voorbeelden te verspreiden. Ook kunnen scholen met een maatschappelijke stage jongeren in contact brengen met ouderen.
 • Als een Toetsingscommissie Euthanasie niet unaniem is in haar oordeel over een euthanasiedossier, dient de rechter zich daar altijd over te buigen. Daarmee kan een steeds verder oprekken van de euthanasiepraktijk worden tegengegaan.

SP

“Als SP vinden wij autonomie voor mensen erg belangrijk. Waar we wel moeite mee hebben, is dat wij vaak horen van mensen: het hoeft van mij niet meer en als we dan doorvragen, blijkt het vaak door de omstandigheden te komen zoals armoede, eenzaamheid, tekort aan hulp en ondersteuning of slechte huisvesting. Aan deze omstandigheden zouden wij eerst iets willen doen, want wellicht geeft dat de levensvreugde terug.

Veel van onze sociale voorzieningen zijn in de afgelopen decennia wegbezuinigd en dat heeft zijn weerslag op de sociale cohesie in de samenleving. Daar moet de inhoudelijke discussie eerst over gaan. “

VVD

Mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden, kunnen er in Nederland voor kiezen om hun leven te beëindigen. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen zelf die keuze hebben. Ook voor ernstig zieke kinderen moet euthanasie wat ons betreft als laatste optie beschikbaar komen. Soms kan iemand niet meer voor een vrijwillig levenseinde kiezen, omdat hij of zij wilsonbekwaam is geworden. Daarom willen wij dat mensen in een schriftelijke verklaring ook om euthanasie op een later moment kunnen vragen.

Er zijn mensen die hun leven als voltooid zien. Ook zij hebben de wens om menswaardig te sterven, hoewel ze volgens de huidige maatstaven niet ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Wij willen het mogelijk maken om aan de oprechte wens van deze mensen te voldoen. Daarvoor is het noodzakelijk om eerst zorgvuldigheidseisen op te stellen.

Artsen moeten transparant zijn over hun standpunt over euthanasie. Dat voorkomt pijnlijke situaties: de patiënt kan kiezen voor een andere arts en artsen hoeven niet mee te werken aan iets waar ze principiële bezwaren tegen hebben.

Wat betreft ‘hulp bij zelfdoding’: dit is geen euthanasie en wordt dus door de rechter beoordeeld. We hebben in Nederland een uitgebreid stelsel van wetten regelingen die veel mogelijk maken. Over middel X hebben wij recent regelmatig vragen gesteld, omdat een dergelijke handelswijze niets te maken heeft met een humane manier van sterven.”

Bent u het eens of oneens met de inhoud van dit artikel?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Back To Top