Skip to content
Word lid

Geachte leden,

In opdracht van de rechtbank is de onderstaande tekst geplaatst in een drietal landelijke dagbladen:

Collectieve actie van de Coöperatieve vereniging Laatste Wil U.A. tegen de Staat inzake het verbod op hulp bij zelfdoding. 

De Coöperatieve vereniging Laatste Wil U.A. (hierna: CLW) voert bij de rechtbank Den Haag een procedure tegen de Staat der Nederlanden over de (on)rechtmatigheid van het verbod op hulp bij zelfdoding. CLW behartigt in deze procedure de belangen van haar leden en iedereen die (nog) geen lid is van CLW, maar wel haar doel – het verkrijgen van de mogelijkheid tot een waardig zelfverkozen levenseinde, in eigen regie, binnen de wettelijke kaders – nastreeft. Wilt u meer informatie over deze procedure, kijk dan op www.laatstewil.nu

Wilt u niet dat ook uw belangen in deze procedure worden behartigd, of hebt u geen woonplaats of verblijf in Nederland, maar wilt u juist wel dat ook uw belangen worden behartigd, kijk dan op www.rechtspraak.nl/Registers/centraal-register-voor-collectieve-vorderingen.nl voor meer informatie en stuur vervolgens een bericht aan de Rechtbank Den Haag, Team Handel, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Vermeld daarin dat uw verzoek betrekking heeft op zaak/rolnummer C/09/611015/ HA ZA 21-395 (CLW). U kunt dit doen tot en met 1 oktober 2022. 

Verder is CLW opgedragen het tussenvonnis d.d. 22 juni 2022, waarbij zij is aangewezen als exclusief belangenbehartiger in voornoemde procedure, en het tussenvonnis d.d. 24 augustus 2022 op te nemen op de website, vergezeld van een Engelse vertaling van beide vonnissen. Deze zijn hieronder te vinden:

Bestuur CLW


Dear Members,

By order of the court, the following text has been placed in three national newspapers:

Collective action of the Coöperatieve Vereniging Laatste Wil U.A. against the State concerning the prohibition on assistance in suicide.

Coöperatieve Vereniging Laatste Wil U.A. (hereinafter referred to as: CLW) is instituting legal proceedings before the District Court of The Hague against the State of the Netherlands concerning the (un)lawfulness of the ban on assisted suicide. In these proceedings, CLW is looking after the interests of its members and of anyone who is not (yet) a member of CLW but who does pursue its goal – obtaining the possibility of a dignified end to life of one’s own choosing, under one’s own direction and within the legal framework. For more information on this procedure, please visit www.laatstewil.nu.

 If you do not want your interests to be represented in this procedure as well, or if you are not domiciled or resident in the Netherlands but you would like your interests to be represented as well, please visit www.rechtspraak.nl/Registers/centraal-register-voor-collectieve-vorderingen.nl for more information and then send a message to the Rechtbank Den Haag, Team Handel, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Please state that your request relates to case/role number C/09/611015/ HA ZA 21-395 (CLW). You can do this until 1 October 2022.

Furthermore, CLW has been ordered to publish the interlocutory judgment dated 22 June 2022, in which it was appointed as exclusive representative in the aforementioned proceedings, and the interlocutory judgment dated 24 August 2022 on our website, accompanied by an English translation of both judgments. These can be found below:

CLW Board

Back To Top