Ga naar hoofdinhoud

We schrijven 27 november 2030 en blikken terug op het afgelopen jaar.

In de media viel ons het volgende op:

“Onlangs publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de cijfers over doodsoorzaken in de eerste drie kwartalen van het jaar en een prognose voor het gehele jaar. Daarbij viel op dat er 4.000 zorgvuldige zelfdodingen zijn, 30% meer dan in dezelfde periode van het vorig jaar. Kwam het jaartotaal over vorig jaar uit op 4.500, nu is de raming dat het er bijna 6.000 zullen zijn. Dat op een totaal van ongeveer 170.000 sterfgevallen. Sinds het begin van de registratie van de zorgvuldige zelfdodingen (zelfgekozen humane levenseinden in eigen regie) door het CBS in 2022 is er een vrij regelmatige stijging van de cijfers te zien. Tegelijkertijd nam het aantal gruwelijke suïcides af met ongeveer 5%. Dat zijn er echter nog steeds ongeveer vier per dag, vooral onder jongeren en mannen in de leeftijd tussen 40 en 50 jaar. Onder jongeren tot 30 jaar is suïcide nog steeds doodsoorzaak nummer één.  

In een reactie geeft het wetenschappelijk bureau van de Coöperatie Laatste Wil, de Drion-Stichting, aan dat de stijging achterblijft bij de verwachtingen op basis van onderzoek naar demografische ontwikkelingen en opvattingen bij de groep Nederlanders boven de 60 jaar. Bekend is dat inmiddels twee miljoen Nederlanders hebben ingetekend op de beschikbaarheid van een laatstewilmiddel. Ze willen de uitgifte ervan op afroep laten verzorgen door een centraal punt, omdat ze dit middel liever niet in huis bewaren. Een mogelijke verklaring van het achterblijven van de zorgvuldige zelfdodingen bij de verwachtingen zou kunnen zijn dat de sterk toenemende dementie onder deze groep een eventuele afroep in de weg staat.

Ondanks de sterk gestegen uitgaven op het gebied van communicatie met families met een genetisch bepaalde verhoogde kans op suïcide en ondanks voorlichting op scholen ziet 113 Zelfmoordpreventie geen aantoonbare resultaten en bezint zich op andere maatregelen. Daarbij denkt men onder meer aan intensivering van de informatie aan creatieve beroepen, zoals van kunstenaars, acteurs en muzikanten, en onderzoek naar de werking van antidepressiva.

Palliatieve Zorg Nederland heeft nog niet op de cijfers gereageerd. Het aandeel mensen dat sterft onder palliatieve sedatie is al jaren vrij constant op 30% van het aantal sterfgevallen.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding door artsen blijven in aantal gelijk en lijken te stabiliseren op 6.200. Dat betekent dat het aandeel in het totaal sterk afneemt door de mogelijkheid om de regie over het levenseinde in eigen hand te nemen.”

Tot zover de terugblik uit de toekomst.

Laten we hopen dat het levenseinde in eigen regie zich in de komende tien jaar minimaal in deze richting uitkristalliseert. Dat de ideeën en wensen van zo velen gehoor hebben gevonden bij de beïnvloeders en beslissers en dat aan de rijkdom van het leven de rijkdom van het menselijk levenseinde kan worden toegevoegd.

Back To Top