Skip to content
Word lid

Vragen over de webshop

Vragen over deze website

Als u op uw computer de knop ctrl ingedrukt houdt en dan op het + teken klikt, wordt de tekst groter. Omgekeerd kunt u de tekst weer kleiner maken door de knop ctrl ingedrukt te houden en op het – teken te klikken. U kunt dat ook doen door de knop ctrl in te drukken en het wieltje van de muis naar voren (groter) of achteren (kleiner) te draaien.

Wat is het doel van de coöperatie laatste wil?

De CLW wil dat mensen zelf de keuze kunnen maken voor het beëindigen van hun leven

  • op een humane manier
  • op het moment en de wijze die zij zelf kiezen
  • zonder dat zij daarin afhankelijk zijn van een arts of een andere hulpverlener

Nee, zeker niet. Levensbeëindiging met hulp van een arts kan voor veel mensen een goede oplossing zijn. Maar er zijn ook mensen die de regie in eigen hand willen houden en zelf willen kunnen beslissen. Het zijn deze mensen aan wie de Coöperatie een stem geeft.

De doelstelling van de CLW is dat leden over een veilig, humaan en legaal laatstewilmiddel kunnen beschikken. Dat is de reden waarom mensen lid zijn geworden. Wat CLW doet is kennis delen over de voorbereiding van zelfgekozen levenseinde. Dat is niet strafbaar.

Weinig mensen doen dit alleen. Ook mensen die zelf over hun levenseinde willen beslissen, praten daarover met hun partner, familieleden en vrienden. Zij realiseren zich doorgaans dat hun beslissing grote gevolgen heeft voor hun omgeving. Dat neemt niet weg dat zij uiteindelijk wel zelf de beslissing nemen.

Hulp bij levensbeëindiging

Ja, dat is toegestaan. Iedereen heeft het recht om te beslissen op welke wijze en welk moment iemand wil sterven. Dat is vastgelegd in artikel 8, van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Deze hulp mag onder de huidige wetgeving alleen worden gegeven door een arts. Bespreekt u dit met huisarts, behandelend arts of een arts van het Expertisecentrum Euthanasie (voorheen de Levenseindekliniek). Vaak worden uw wensen gerespecteerd. In ongeveer twee derde van de gevallen wordt uw verzoek door de arts niet ingewilligd. Dat kan zijn omdat levensbeëindiging volgens de wettelijke kaders niet is toegestaan of omdat de arts om zijn eigen (morele) redenen niet wil of kan meewerken.

Er zijn diverse organisaties of zelfstandig werkende hulpverleners die u hierbij kunnen helpen.

Het is voor iedereen toegestaan om algemene informatie te geven over middelen en methoden die leiden tot levensbeëindiging.

Laatstewilmiddelen

Ja. Er zijn veel middelen waarmee mensen zelf hun leven kunnen beëindigen. Slechts enkele van die middelen zijn legaal verkrijgbaar en leiden tot een humane dood. De “pil van Drion” bestaat niet.

Als een arts bereid is om hulp te bieden bij zelfdoding, wordt een dodelijk medicijn door de arts aangereikt en door de patiënt ingenomen.

Bij euthanasie dient een arts een dodelijk medicijn toe via een injectie of infuus.

Dit is een conserveermiddel dat legaal te koop is. Het wordt ook wel “Middel X” genoemd. De reden waarom de CLW de naam destijds niet bekend heeft gemaakt, is dat inname van 2 gram voldoende is om het leven te beëindigen, terwijl dit middel doorgaans in grote hoeveelheden wordt aangeboden. Dat kan er toe leiden dat grote restanten van dit gevaarlijke middel worden weggegooid of gaan zwerven. Dat kan grote risico’s voor de gezondheid van mensen opleveren.

We willen graag zo veel mogelijk gegevens ontvangen over het gebruik van een laatstewilmiddel. Op die manier kunnen we iedereen goed informeren:

  • over het gebruik van dat laatstewilmiddel
  • over de gevolgen voor de persoon die het middel gebruikt
  • over de gevolgen voor de getuige van een levenseinde in eigen regie.

Mocht u inname van een dergelijk middel overwegen, dan verzoeken we u om iemand van uw dierbaren en getuigen te vragen om, na afloop, het meldingsformulier in te vullen en naar ons op te sturen.

De meldingsbrief kunt u hier downloaden.

r zijn veel openbare bronnen waar laatstewilmiddelen worden beschreven. Zie bijvoorbeeld het Handboek De Vredige Pil van Philip Nitschke en Fiona Stewart en het boek Uitweg van Boudewijn Chabot en Stella Braam.

Voor leden van de CLW is een informatiepakket beschikbaar, waarin werking en bijwerking van diverse middelen worden beschreven en voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen die een persoon kan nemen als deze levensbeëindiging in eigen regie overweegt.

Proeftuin

Ten tijde van de presentatie van het rapport van de commissie Schnabel had de CLW overleg met het ministerie van VWS en het OM over de mogelijkheid van een proeftuin. Bij het bekendmaken van het laatstewilmiddel (middel X) heeft het bestuur dat opnieuw gedaan. Het idee was dat de bezwaren van de politiek en in de samenleving tegen een laatstewilmiddel meestal niet inhoudelijk zijn, maar dat de bezwaren zich richten op de veiligheid. De veiligheid van de samenleving (u kunt iedereen ermee om zeep helpen als dat middel overal verkrijgbaar is), de omgeving (als iedereen in huis er bij kan, dan kunnen kinderen het ook vinden) en de persoon zelf (u kunt uzelf in een zwak moment het leven nemen).

Bij de presentatie van de inkoopgroepen heeft de CLW een groot aantal bezwaren trachten te vangen in allerlei veiligheidsmaatregelen, documenten en door middel van een wetenschappelijke begeleiding van een zogenaamde proeftuin. In die proeftuin staat niet de autonome beslissing ter discussie, maar willen we bekijken of er voldoende veiligheidsmaatregelen te treffen zijn om de bezwaren weg te nemen. Door die monitoring kunnen er eventueel nieuwe maatregelen worden ingevoerd, of overbodige maatregelen weggenomen. U zou een beperkte testgroep kunnen nemen (bijvoorbeeld alle 70 plussers, of de oudste 3.000 leden of alle leden van de CLW) en later overschakelen naar (een deel van) de Nederlandse samenleving. We trekken hierbij een parallel met de methadonverstrekking aan heroïneverslaafden: het gedogen van deze verstrekking om een maatschappelijke misstand te bestrijden. Het Openbaar Ministerie kan dit gedogen als de politieke wil er is om dat te willen regelen.

Het idee van een proeftuin is in de huidige politieke setting niet haalbaar. Maar zou bij een ander kabinet zomaar weer eens op tafel kunnen komen. Daarom houden we het idee warm en spreekt het bestuur erover met de woordvoerder van politieke partijen. En daarom hopen we dat onze politiek actieve leden er hun partij mee bestoken, om het idee te laten landen in de partijprogramma’s. Zodat het onderdeel kan worden van een regeringsdocument bij de kabinetsformatie.

Telefonisch contact

De Laatste Wil heeft een bureau ingeschakeld om leden te bellen. Met de vraag om extra steun voor het Laatste Wil proces en onze campagne voor de legalisering van laatstewilmiddelen. Met die extra steun kunnen wij dit proces tot het einde voeren en onze campagne versterken. Uw extra bijdrage gaat naar ons “Steunfonds”.

Lidmaatschap

Als lid steunt u het doel van de CLW om binnen de wettelijke kaders een legaal en humaan laatstewilmiddel te (doen) verstrekken aan haar leden. Of om informatie te verstrekken als leden daarop zijn aangewezen om zelf een middel aan te schaffen. De CLW geeft een stem aan mensen die zelf willen kunnen beschikken over hun levenseinde.

Het bestuur van de CLW stuurt iedere maand een nieuwsbrief over activiteiten die het realiseren van de doelstelling dichterbij kunnen brengen. Leden van de CLW organiseren huiskamerbijeenkomsten, waar een kleine groep leden van gedachten kan wisselen over regie over hun levenseinde.

Eenmaal per jaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering. Daar kunt u ook uw stem laten horen.

De contributie bedraagt €15,- per jaar.

De CLW vindt dat mensen zelf moeten kunnen beschikken over hun leven en hun levenseinde. Vanaf 18 jaar is iemand meerderjarig en handelingsbekwaam. Het is niet aan ons om leeftijdsgrenzen te stellen. Overigens komt het zelden voor: 0,04% van de leden van CLW is jonger dan 21 jaar.

Nee, dat kan niet. Het lidmaatschap van CLW is altijd persoonlijk.

Het IBAN nummer is uw persoonlijk rekeningnummer. U vindt dit nummer bijvoorbeeld op uw bankafschrift.

Iedere bank in de Eurozone heeft een eigen BIC-code. Als iemand een Nederlandse bankrekening heeft, wordt de BIC code automatisch ingevuld. Iemand die in het buitenland woont moet zelf de BIC code van zijn bank invullen.

Wij vragen om uw (mobiele) telefoonnummer om u te kunnen benaderen als de incasso niet goed verloopt, uw e-mailadres niet meer werkt, kortom voor dringende zaken.

U mag altijd in opmerkingen aangeven dat u liever niet wordt gebeld, bijvoorbeeld omdat huisgenoten niet mogen weten dat u lid van CLW bent. Wij bellen dan uitsluitend met onze privé naam en melden onze organisatie niet, tenzij u zelf aangeeft dat het goed is om dit toch te doen. Wij stellen u dan hiervoor enkele controle vragen zoals geboortedatum, of vragen voor welke organisatie u zich heeft aangemeld. U kunt dan een voor u veilige omgeving zoeken om met ons te bellen of vragen om op een ander tijdstip terug te bellen.

U kunt het lidmaatschap beëindigen door te bellen of een e-mail te sturen naar ons servicebureau.

Wat kan ik doen voor de CLW?

De CLW is een coöperatie waarin veel leden actief zijn. Er zijn teams die vragen van leden beantwoorden, interviews afnemen en artikelen schrijven, de redactie van de maandelijkse nieuwsbrief doen, meedenken met de website of huiskamergesprekken organiseren. Leden zijn van harte welkom om als vrijwilliger actief te worden.

Doe een donatie voor onderzoek en publiciteit; om de politiek te overtuigen en het wettelijk te regelen. U kunt uw donatie overmaken naar bankrekening: NL27 RABO 0318 2231 04.

Privacybeleid

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. Deze wet zorgt ervoor dat de gegevens van personen beter worden beschermd.

De CLW heeft een privacy beleid dat voldoet aan de nieuwe wetgeving. Dit is onze privacystatement.
Hier ziet u het volledige privacybeleid.

Wij hebben uw IBAN nummer nodig om betalingen te kunnen verwerken. In ons privacy beleid kunt u lezen hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen.

Inloggen ledenportaal Mijn LW

Klik op wachtwoord vergeten. U ontvangt dan per e-mail een link. Nadat u op de link heeft geklikt kunt u een nieuw wachtwoord invoeren.

Contact

Heeft u in bovenstaande geen antwoord kunnen vinden op uw vraag? Stuur dan een e-mail naar [email protected]

Heeft u in bovenstaande geen antwoord kunnen vinden op uw vraag? Bel dan naar 085-130 16 45

Vertegenwoordigers van de pers kunnen bellen met de leden van het bestuur via 085 1301645. U wordt vervolgens doorverbonden door onze ledenadministratie.

Heeft u een klacht? Stuur dan een mail naar [email protected]

Back To Top